Tính năng my.confirm | Tini App đang có lỗi

Tính năng https://developer.tiki.vn/docs/api/interactive/confirm đang có lỗi.


Page({
 onConfirm() {
  my.confirm({
   title: 'Alert title',
   content: 'Alert content',
   confirmButtonText: 'Confirm',
   cancelButtonText: 'Cancel',
   success: (result) => {
    my.alert({ title: `${result.confirm}` });
   },
   fail: (e) => {
    my.alert({ title: `${e}` });
   },
   complete: () => {
    console.log('Complete');
   }
  });
 }
});

Đang có lỗi là: Confirm hay Cancel đều gọi function success hết!

Jsapi my.confirm khi cancel hay confirm đều gọi success nhé. Bạn lấy field confirm như đoạn code ở trên để biết user bấm button nào