Tini Studio 1.29.1 ko chạy đc project TypeScript

Mình có update lên phiên bản mới nhất 1.29.1 và chạy example TypeScript bị lỗi, mình đang dùng macbook m1

Chào bạn, do typescript vẫn là phiên bản thử nghiệm nên vẫn còn khá nhiều lỗi.
Về vấn đề trên bạn cần bật thêm 2 options sau trong compilerOptions của tsconfig.json, và thử chạy lại Tini Studio nhé:

  "skipDefaultLibCheck": true,
  "skipLibCheck": true,

Một example cho file config đầy đủ:

{
 "compilerOptions": {
  "allowJs": true,
  "checkJs": false,
  "noUnusedLocals": true,
  "noEmit": true,
  "experimentalDecorators": true,
  "emitDecoratorMetadata": true,
  "target": "ES5",
  "noImplicitAny": true,
  "skipDefaultLibCheck": true,
  "skipLibCheck": true,
  "noUnusedParameters": true,
  "alwaysStrict": true,
  "lib": ["DOM"],
  "strict": true,
  "rootDir": "./",
  "baseUrl": "./src",
  "types": ["@tiki.vn/tini-types"]
 }
}

1 Like