Transition-delay khong hoat dong

Mấy anh ơi, kiểm tra giùm em cái thuộc tính transition-delay nó hk có hoạt động ạ