Truyền dữ liệu qua hàm **my.navigateBack**

Cho em hỏi muốn truyền dữ liệu qua hàm my.navigateBack thì có được không vậy? Hiện tại em có 1 stack gồm 3 trang intro, home và address. ở bước navigate từ home qua address nếu sử dụng hàm redirecTo thì kho nhấn back ở trên thì nó sẽ về thẳng trang intro còn nếu sử dụng navigateTo thì khi nhập xong địa chỉ về lại trang home thì back lại sẽ tồn tại 1 trang home nửa. Em muốn sử dụng hàm navigateBack để không trong stack k bị trùng thì nên xử lý như thế nào để truyền được dữ liệu?
Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn!

Hi @Quan_Nguyen ,
Hiện tại thì my.navigateBack không truyền dữ liệu được.
Nhưng bạn có thể làm cách lưu data global ngoài App theo example này nha. getApp()
Mỗi khi cần cập nhật gì thì bạn update lại biến data này.

getApp().data = {..}

Ở Page navigateBack thì bạn xử lý trong onShow get lại data.

onShow(){
  const { data } = getApp();
  if (isNotEmpty(data)) {
    ....
  }
}