Truyền dữ liệu vào cho template như thế nào nhỉ?

Khi cần tạo 1 template để hiển thị danh sách các tùy chọn cho bottom-sheet với dữ liệu động, thi truyền vào như thế nào nhỉ?

Với làm sao để nhận được giá trị người dùng đã chọn từ 1 list có trong Template nhỉ?

Hi @Tuan_Ngo ,
Ở đây bạn có 2 câu hỏi:

 1. HIển thị danh sách động cho bottom sheet sử dụng template.
  → Template có thể sử dụng data được truyền từ ngoài vào. Bạn tham khảo ở đây nhé
  Template | Tini App
 2. Với làm sao để nhận được giá trị người dùng đã chọn từ 1 list có trong Template nhỉ?
  → Action trong template được bind vào trong page js của page import. Ví dụ:
  nếu trong template bạn sử dụng thì bạn tham khảo tài liệu
  picker-view | Tini App
  Trong template txml <picker-view onChange="onPickerChange"> bạn có thể handle trực tiếp hàm onPickerChange trong logic của page js
onPickerChange(e) {
 console.log(e.detail.value);
 this.setData({
  value: e.detail.value
 });
}

Tương tự với list, hoặc bất cứ view nào trong template.
Bạn thử lại rồi có gì báo mình hỗ trợ tiếp nhé.

@hanhan hướng dẫn giúp mình cái nhé:


<template name="bottom-sheet-list" data="{{...provinces}}"> 
 <radio-group>
  <label tiki:for="{{provinces}}">
   <list-item padding>
    <view slot="prefix" class="list-item-prefix">
     <radio onChange="onListChange" value="{{item.slug}}" />
    </view>
    <view class=" list-item-title">{{item.name}}
    </view>    
   </list-item>
  </label>
 </radio-group>
</template>

Component({ 
 data:{
  provinces: [
   {
    slug: 'hcm',
    name: 'Ho Chi Minh'
   }
  ]
	}
})

===
Đã thử mấy cách truyền vào mà chưa lên được dữ liệu. Thanks!

Hi @Tuan_Ngo

Để sử dụng template, bạn cần có 2 phần

1/ Định nghĩa template
Ở trong code bạn gửi, mới chỉ có phần định nghĩa template mà thôi

2/ Sử dụng template
Khi muốn xài một template, bạn cần truyền 2 tham số

 • is là tên template bạn định nghĩa ở bước 1
 • data là data mà bạn sẽ truyền vào template ở bước 1

Bạn tham khảo Template | Tini App
để nắm rõ thêm nhé

Nếu chưa rõ, bạn có thể gửi nguyên cả file .txml và .js lên bọn mình sẽ help chi tiết hơn

1 Like

Tôi đã hiển thị lên được danh sách cho template.

Nhưng chưa lấy được giá trị mà người dùng đã chọn từ danh sách hiển thị.

Code:
*.txml


<!-- template -->
<template name="bottom-sheet-list">  
 <radio-group>
  <label tiki:for="{{items}}">
   <list-item padding>
    <view slot="prefix" class="list-item-prefix">     
     <radio value="{{item.slug}}" />
    </view>
    <view class=" list-item-title">{{item.name}}
    </view>    
   </list-item>
  </label>
 </radio-group>
</template>

<view class="divider" />

<text>Bạn địa chỉ bạn muốn giao hàng</text>
<view class="select-area xto-cover">
 <view class="table">
  <view class="row">
   <view class="td">
    <text>Tình thành:</text>
    <view class="space-h-5" />
    <tu-button size="medium" shape="rounded" data-type="province" type="outline" onTap="onShowBottomSheetList">{{province.name}}</tu-button> 
   </view>
   <view class="td">
   <text>Quận / huyện:</text>
   <view class="space-h-5" />
   <tu-button size="medium" data-type="district" shape="rounded" type="outline" onTap="onShowBottomSheetList">{{district.name}}</tu-button> 
   </view> 
  </view>
 </view>
</view>

<block tiki:if="{{show}}">
 <bottom-sheet value="{{[0, receiver.district_idx]}}" title="{{dialogTitle}}" buttonTitle="OK" distanceFromTop="{{100}}" onClose="onClose" onClick="onBottomSheetClick">
  <template is="bottom-sheet-list" data="{{items}}" />
 </bottom-sheet>
</block>

====
Vui lòng hướng dẫn cách lấy dữ liệu được chọn giúp tôi.

anh có comment mới nhất nhé! Hỗ trợ anh cái nha!

Hi @Tuan_Ngo

Code txml của bạn vẫn works nhé.
Bạn chú ý trong code của bạn, có lấy data items, thì ở page bạn phải set giá trị items này.

Cụ thể với code txml ở trên, ban set file index.js với giá trị như sau là chạy được nhé

Page({
 data: {
  show: true,
  items: [
   {
    slug: "slug1",
    name: "name1"
   },
   {
    slug: "slug2",
    name: "name2"
   },
   {
    slug: "slug3",
    name: "name3"
   },
  ],
 },
})