Truy xuất phần tử TXML trong file logic js

E có 1 textfield ở file xml, làm sao tham chiếu textfield đó trong code js ạ?

Hi @undefined

Bạn muốn tham chiếu đến thông tin gì của textfield nhỉ. Trong textfield bạn có thể xử lý data thông qua các props truyền vào.

Em muốn set lại string của textfield khi ấn 1 button ạ

Em có thể set lại value cho text field nhé. Anh ví dụ:

<textfield value="{{value}}" />
<button onTap="onChangeValue">Change value</button>
Page({
  data: {
    value: 'initial value'
  },
  onChangeValue() {
    this.setData({  value: 'new value'  })
  }
})