Vẽ chart tròn piechart

> Blockquote
mình có tham khảo package @tiki.vn/tini-f2 v0.2.0 để vẽ chart. mình vẽ được bar chart . nhưng mà tìm doc của antv không thấy piechart nên mình xin giải pháp ạ. tks

hi @Ng_c_b_o_Tr_n

Bạn tham khảo ant F2 version 3 giúp mình nha, tất tần tật các example ở đây: https://f2-v3.antv.vision/en/examples/gallery

Code mẫu pie bạn tham khảo:

image

Component({
 methods: {
  handleDraw(chart) {
   const map = {
    water: '50%',
    milk: '30%',
    juice: '20%'
   };
   const data = [
    { name: 'water', percent: 0.5, a: '1' },
    { name: 'milk', percent: 0.3, a: '1' },
    { name: 'juice', percent: 0.2, a: '1' }
   ];

   chart.source(data, {
    percent: {
     formatter(val) {
      return val * 100 + '%';
     }
    }
   });
   chart.legend({
    position: 'right',
    itemFormatter(val) {
     return val + ' ' + map[val];
    }
   });
   chart.tooltip(false);
   chart.coord('polar', {
    transposed: true,
    radius: 0.85
   });
   chart.axis(false);
   chart
    .interval()
    .position('a*percent')
    .color('name', ['#1890FF', '#FACC14', '#F04864'])
    .adjust('stack')
    .style({
     lineWidth: 1,
     stroke: '#fff',
     lineJoin: 'round',
     lineCap: 'round'
    })
    .animate({
     appear: {
      duration: 1200,
      easing: 'bounceOut'
     }
    });

   chart.render();

   // Must return chart
   return chart;
  }
 }
});